ระบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับธุรกิจและองค์กร ระบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับธุรกิจและองค์กร

ความสำคัญของความสะอาดในห้องน้ำ

ความสะอาดในห้องน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำในบ้าน ในสถานที่ทำงาน หรือในสถานที่สาธารณะ ความสะอาดของห้องน้ำสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและโรคต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ความสะอาดและการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้อย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากประโยชน์ทางสุขอนามัยแล้ว ความสะอาดในห้องน้ำยังมีผลต่อความพึงพอใจและภาพลักษณ์ของสถานที่นั้น ๆ ห้องน้ำที่สะอาดและมีการดูแลรักษาอย่างดีจะทำให้ผู้ใช้รู้สึกสะดวกสบายและประทับใจ ซึ่งสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจในการกลับมาใช้บริการอีกครั้งในอนาคต โดยเฉพาะในธุรกิจที่มีการให้บริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว

รูปแบบการใช้งาน

โดยการทำแบบประเมินของ SurveySlash สามารถนำมาปรับใช้ในลักษณะการทำงานที่หลากหลายดังนี้

เครื่องประเมิน LCD Touchscreen 10.1 inch
Feature : Single Object

แบ่งผลการประเมินแบบแยกห้อง

เป็นการติดตั้งเครื่องประเมินไว้ 1 เครื่องในห้องน้ำแต่ละห้อง เพื่อต้องการแยกผลการประเมินที่ได้รับอย่างชัดเจน ข้อมูลที่ได้จะมีความเฉพาะเจาะจง เหมาะกับการวางเครื่อง ตำแหน่งทางออกของห้องน้ำ เพื่อให้เห็นได้ชัดเจน
เครื่องประเมิน LCD Touchscreen 10.1 inch
Feature : Single Object

ผลการประเมินแบบพื้นที่รับผิดชอบ

กรณีต้องการประเมินภาพรวมตามพื้นที่รับผิดชอบ เช่น ห้องน้ำชาย, หญิง และ ผู้สูงอายุ/คนพิการ ณ​ โซนร้านอาหาร โดยตรงนี้จะเป็นการประเมินภาพรวม ตามความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ตามพื้นที่ต่างๆ
เครื่องประเมิน LCD Touchscreen 10.1 inch
Feature : Multiple Object

ผลการประเมินแบบแยกห้อง โดยผู้ประเมินทำการเลือกหน่วยประเมิน

กรณีที่ต้องการแยกผลการประเมินออกเป็นห้อง แต่ต้องการวางจุดประเมินไว้เพียงจุดเดียวในพื้นที่โซนใดๆ โดยตรงนี้ผู้ประเมินจะต้องทำการเลือกหน่วยประเมินก่อนทุกครั้งในการทำแบบประเมิน ผลการประเมินจะถูกจัดเก็บไว้ตามหน่วยประเมินที่ผู้ประเมินทำการเลือก

ฟีเจอร์ที่แนะนำสำหรับใช้งาน

ใน SurveySlash มีฟีเจอร์ให้เลือกใช้งานจำนวนมากขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และนี่คือตัวอย่างฟีเจอร์ที่เราแนะนำสำหรับการทำแบบประเมินภายในห้องน้ำ

เครื่องประเมิน LCD Touchscreen 10.1 inch
Feature : Direction Survey

การกำหนดทิศทางการตอบคำถาม

เป็นการกำหนดทิศทางการตอบคำถามของผู้ประเมิน เช่น กรณี ผู้ประเมินทำการตอบ “ไม่พึงพอใจ” ระบบสามารถส่งต่อไปยังคำถามที่ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมว่าไม่พอใจเรื่องใด แต่กรณีที่ผู้ประเมินเลือก “พอใจ” การประเมินจะถือว่าสิ้นสุดทันที
เครื่องประเมิน LCD Touchscreen 10.1 inch
Feature : Crisis Notification

การแจ้งเตือนเมื่อพบหน่วยประเมินมีเกณฑ์คุณภาพต่ำ

เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับแจ้งเตือนไปยังหน่วยประเมิน (ห้องน้ำ, โซน) ที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ตัวอย่างเช่น การตั้งประสิทธิ์ภาพการให้บริการต้องมีคะแนนคุณภาพอยู่ที่ 90% เป็นต้นไป โดยระบบจะทำการประมวลผลในรอบวัน และ ตรวจสอบว่าหน่วยประเมินใดทำคะแนนคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะทำการส่งอีเมลเพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวัน