Basic Package
฿ 3,000 ต่อเครื่อง ต่อปี
 • รองรับการเลือกเป้าหมาย (Target) สำหรับประเมินแบบ 1 เป้าหมาย
 • ไม่จำกัดแบบสอบถาม (Survey)
 • รองรับการทำงานออฟไลน์
 • สรุปรายงานผลการประเมิน
 • ดูรายงานย้อนหลังได้ถึง 3 เดือน
 • Export รายงานในรูปแบบไฟล์ Excel
 • สร้างคำถามได้สูงสุด 5 คำถามต่อแบบสอบถาม
 • รองรับคำถามแบบ Choice และแบบกรอกข้อมูล (Free Text)
 • ปรับแต่งหน้าจอ Welcome, Thankyou
 • รองรับการออกแบบคำถามด้วยตัวคุณเอง
 • สามารถตรวจสอบสถานะเครื่องประเมินได้
 • ส่งรายงานผลการประเมินผ่านอีเมลทุกวัน