ส่วนที่ 1: จำนวนหน่วยประเมินที่ใช้

หน่วยประเมินหมายถึง คน, สาขา, แผนก, สถานที่ หรือสิ่งใดที่ต้องการรับผลการประเมินแยกออกจากกัน อาทิเช่น ธุรกิจร้านอาหารมีสาขาอยู่ 6 สาขา และต้องการแยกรับผลการประเมินทั้งหมด ดังนั้นจะต้องใช้งานทั้งหมด 6 Objects

Object Price
10 Objects 3,000 / ปี
20 Objects 5,000 / ปี
40 Objects 9,000 / ปี
80 Objects 16,000 / ปี

ส่วนที่ 2: จำนวนเครื่องประเมินที่ใช้

คือการนับเครื่องประเมินความพึงพอใจที่ใช้งานต่อจุดการติดตั้งแอปพลิเคชั่น

ราคาต่อจุด Price
Standard Soltuion 2,500 / จุด / ปี

ตัวอย่างการคำนวนค่าบริการ

ธุรกิจหนึ่งมีการให้บริการ Counter Service จำนวน 8 Counter แต่ไม่ต้องการวางเครื่องประเมินไว้ทุกๆจุด แต่เป็นการวางเครื่องประเมินไว้ ณ จุดทางเข้าออกจำนวน 2 เครื่อง โดยใช้ฟังก์ชัน Multiple Object (เลือกหน่วยประเมินก่อนทำแบบประเมิน)

Step รายละเอียด ราคา
ส่วนที่ 1 ใช้งานหน่วยประเมิน 6 หน่วย (ใช้งานไม่เกิน 10 หน่วย) 3,000
ส่วนที่ 2 วางเครื่องประเมินทั้งหมด 2 จุด (2,500 * 2) 5,000
สรุป ค่าบริการต่อปีจากรูปแบบการใช้ข้างต้น 8,000
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%