การประเมินความพึงพอใจธุรกิจโรงพยาบาลควรมีอะไรบ้าง

การประเมินความพึงพอใจธุรกิจโรงพยาบาลควรมีอะไรบ้าง

การประเมินความพึงพอใจธุรกิจโรงพยาบาลควรพิจารณาหลายปัจจัยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ครอบคลุมและถูกต้อง หัวข้อที่ควรพิจารณาได้แก่:

1.   คุณภาพการบริการ: การตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ความสะดวกสบายในการใช้บริการ และการปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย

2.   ความเป็นมืออาชีพของบุคลากร: ความรู้ ความสามารถ และทักษะของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

3.   ความสะอาดและความปลอดภัย: สภาพของสถานที่ ความสะอาด และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร

4.   ความเข้าถึงและความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์: ความทันสมัยของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา

5.   การสื่อสารและบริการหลังการรักษา: การให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วย การติดตามผลการรักษา และการสนับสนุนในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรักษา

6.   ราคาและค่าใช้จ่าย: ความเหมาะสมของราคาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษา รวมถึงความโปร่งใสในรายการค่าใช้จ่าย

7.   ความสะดวกในการเดินทางและที่จอดรถ: ความง่ายในการเดินทางมายังโรงพยาบาล สาธารณูปโภคในการเดินทาง และความพร้อมของที่จอดรถสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว

8.   ความพึงพอใจของครอบครัวและผู้ดูแล: การให้ความสนใจและความห่วงใยต่อครอบครัวและผู้ดูแลผู้ป่วย รวมถึงการตั้งต้นสำหรับสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยหลังจากเสร็จสิ้นการรักษา

9.   บรรยากาศในโรงพยาบาล: ความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัว และความสงบสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงการจัดระเบียบและการประดิษฐ์ตกแต่งที่สร้างสรรค์

10. ความเชื่อมั่นในโรงพยาบาล: ความน่าเชื่อถือ ความมีชื่อเสียง และความน่าเชื่อมั่นในบริการของโรงพยาบาล