EP.6 การเชื่อมต่ออุปกรณ์

EP.6 การเชื่อมต่ออุปกรณ์

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านระบบ, การกำหนดหน่วยประเมิน (Object) และ แบบประเมินเข้าไปยังอุปกรณ์เป้าหมาย พร้อมทั้งแนะนำการ Verify อุปกรณ์เพื่อให้รู้จักกับตัวระบบของ Surveyslash

สามารถดาวน์โหลดแอป Surveyslash ได้ที่ https://surveyslash.com/app/app.apk