EP.5 การจัดการแบบประเมินความพึงพอใจ

EP.5 การจัดการแบบประเมินความพึงพอใจ

อธิบายวิธีการจัดการแบบประเมินความพึงพอใจ, การตั้งคำถามแบบตัวเลือก และแบบข้อความ, การจัดการหน้า Welcome Page และ Thank you Page รวมถึงการกำหนดเวลารอเพื่อให้คำถามกลับไปยังหน้าแรก เมื่อการตอบคำถามก่อนหน้าไม่เสร็จสิ้น