KPI หมายถึงอะไร ?

KPI หมายถึงอะไร ?

          KPI หมายถึง "Key Performance Indicator" ซึ่งในภาษาไทยเรียกว่า "ตัวชี้วัดผลสำคัญ" หรือ "ตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำคัญ" มันเป็นนัยยะที่ใช้ในธุรกิจและองค์กรเพื่อวัดและประเมินความสำเร็จในการติดตามเป้าหมายหรือความสำเร็จของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร

          KPI จะถูกกำหนดขึ้นมาโดยองค์กรตามตัวแบบที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานขององค์กรนั้นๆ และมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การตั้ง KPI จะช่วยให้องค์กรเน้นไปที่เรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ และให้คำตอบเชิงตรรก์ว่าการดำเนินงานขององค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่

          ตัวอย่างของ KPI อาจเป็นการวัดเป้าหมายของการขายสินค้าในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด อาจใช้ "ยอดขายสินค้ารวม" หรือ "กำไรสุทธิต่อยอดขาย" เป็น KPI เพื่อติดตามว่าธุรกิจดำเนินไปในทิศทางที่เกิดกำไรหรือไม่

          การใช้ KPI ช่วยให้องค์กรมีการตรวจสอบความสำเร็จและปรับปรุงกระบวนการทำงานในกรณีที่ผลลัพธ์ไม่ตรงตามเป้าหมาย การวัดและใช้ KPI เป็นเรื่องสำคัญในการจัดการและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีความประสบความสำเร็จในธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ