ข้อดีและข้อเสียของการนำ OKR มาปรับใช้งานกับงานบริการ

ข้อดีและข้อเสียของการนำ OKR มาปรับใช้งานกับงานบริการ

          OKR (Objective and Key Results) เป็นกระบวนการวางเป้าหมายและติดตามผลการทำงานที่ได้รับความนิยมในองค์กรและธุรกิจหลายแห่ง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเน้นการให้ทีมตรงใจกับเป้าหมายที่กำหนด การนำ OKR มาปรับใช้กับงานบริการมีดังนี้:

 

ข้อดีของการนำ OKR มาปรับใช้กับงานบริการ:

          - ชัดเจนและเกี่ยวข้อง: การตั้งเป้าหมายและคีย์รีสัลที่ชัดเจนทำให้ทุกคนในทีมเข้าใจเป้าหมายและสามารถร่วมกันทำให้เกิดความสำเร็จ

          - ส่งผลในระยะยาวและสั้น: OKR มีการเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายที่เริ่มต้นด้วยการกำหนดขอบเขตในระยะสั้นและเป้าหมายในระยะยาว ทำให้ทีมมีเป้าหมายที่สามารถทำได้ในช่วงสั้น และเห็นถึงความก้าวหน้าในระยะยาว

          - กระตุ้นให้ท้าทาย: OKR ถูกออกแบบให้ท้าทายและเสี่ยงเพื่อสร้างแรงจูงใจในทีม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ทีมมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

          - สร้างความโปร่งใส: ทีมทำงานในทิศทางเดียวกันเนื่องจากเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการถูกกำหนดอย่างชัดเจน นั่นหมายความว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานสามารถเข้าใจและร่วมมือกันเพื่อให้งานสำเร็จ

          - ส่งผลในระยะสั้นและยาว: OKR ถูกสร้างขึ้นโดยให้สำคัญกับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและยาว นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ทีมระดับต่ำสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

ข้อเสียของการนำ OKR มาปรับใช้กับงานบริการ:

          - การวาง OKR ที่ไม่เหมาะสม: หากเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับระบบของงานบริการ อาจส่งผลให้ทีมไม่สามารถทำความเข้าใจและให้ความสำคัญกับ OKR ได้

          - ยุ่งเกี่ยวกับตัวเลขเท่านั้น: การใช้ OKR อาจทำให้ทีมมุ่งมั่นเกี่ยวกับตัวเลขและผลลัพธ์เท่านั้นโดยที่ละเลยความสำคัญของประสบการณ์ลูกค้าและความพึงพอใจของพนักงาน

          - การตั้งเป้าหมายที่ไม่ควรถูกตั้ง: หากทีมตั้งเป้าหมายที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถทำได้ อาจทำให้เกิดความผิดหวังและความไม่พึงพอใจในทีม

          - การจับคู่กับตัวชี้วัดที่ไม่เหมาะสม: หากเป้าหมายของ OKR ไม่สามารถจับคู่กับตัวชี้วัดที่เหมาะสมและง่ายต่อการติดตาม อาจทำให้ทีมมีความยุ่งยากในการปรับปรุงและติดตามผลการทำงาน

          - การตั้งเป้าหมายที่ไม่มีความชัดเจน: ถ้า OKR ไม่มีความชัดเจนและบ่งบอกถึงความหมายที่ชัดเจน อาจทำให้ทีมสับสนและไม่เข้าใจเป้าหมายที่ต้องการ

 

          การนำ OKR มาปรับใช้กับงานบริการเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดีเนื่องจากความเหมาะสมและความเหมาะสมของเป้าหมาย การเสี่ยงและความโปร่งใสในการกำหนดเป้าหมายคือองค์ประกอบที่สำคัญในการเลือกใช้ OKR ในงานบริการ