ความแตกต่างระหว่าง KPI กับ OKR

ความแตกต่างระหว่าง KPI กับ OKR

          KPI (Key Performance Indicator) และ OKR (Objectives and Key Results) เป็นเครื่องมือสองอย่างที่ใช้ในการวัดและติดตามความสำเร็จขององค์กรหรือทีมงานในการทำงาน แต่ว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนดังนี้:

 

หลักการตั้งเป้าหมาย:

          - KPI: KPI เน้นที่จะวัดผลลัพธ์ที่ใช้ในการตัดสินใจและประเมินความสำเร็จขององค์กร มักมีตัวเลขที่ชัดเจนและมาตรฐานที่ต้องการให้เติมถึง (quantifiable and target-driven) เช่น จำนวนยอดขายต่อไตรมาส สัดส่วนกำไรต่อยอดขาย อัตราความพยุงเปลี่ยนของลูกค้า เป็นต้น

          - OKR: OKR เน้นที่จะชี้แนะว่าต้องการทำอะไร (Objectives) และมีการกำหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Key Results) แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขที่ชัดเจน วัดผลที่คาดหวังอาจจะเป็นคำอธิบายหรือเป้าหมายที่กำหนดขึ้นเพื่อเป้าหมายนั้น

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง Objectives และ Key Results:

          - KPI: ไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างเป้าหมายและตัวชี้วัด แต่เป้าหมายในการตั้ง KPI มักจะเกี่ยวข้องกับความสำเร็จขององค์กรหรือภารกิจหลักที่ต้องให้มาตรฐาน

          - OKR: Objectives และ Key Results มีความสัมพันธ์แนวคิด (alignment) กัน โดย Key Results เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยในการวัดความสำเร็จของเป้าหมาย มักจะเกิดจาก Objectives โดยตรง และควรจะเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้เชิงเลขหรือเป็นตัวเลขที่ชัดเจน

 

ระยะเวลาในการตั้งเป้าหมาย:

          - KPI: มักจะมีการตั้งเป้าหมายแบบยาวนานหรือต่อเนื่อง เพื่อที่จะติดตามและวัดผลการดำเนินงานในระยะเวลาที่เกิดขึ้น

          - OKR: มักจะตั้งเป้าหมายในระยะเวลาที่สั้นกว่า เช่น ไตรมาส หรือรอบการทำงานของทีม ซึ่งเหมาะสำหรับการกำหนดเป้าหมายที่สามารถปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนได้เร็ว และสามารถส่งผลกระทบที่รวดเร็วกับการทำงาน

 

การใช้งานและการเริ่มต้น:

          - KPI: เป็นเครื่องมือที่ใช้ในองค์กรมานานแล้ว และมีการจัดการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ KPI และวิธีการวัดเพื่อประเมินผล

          - OKR: เป็นเครื่องมือที่มาแรงและนิยมใช้กันในองค์กรเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยี มีลักษณะเน้นความเปลี่ยนแปลงและความสามารถในการรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

          ในที่สุด การใช้ KPI หรือ OKR ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและลักษณะขององค์กร หากองค์กรต้องการวัดผลที่ชัดเจนและมีมาตรฐานการเปรียบเทียบ อาจเลือกใช้ KPI ในขณะที่หากต้องการเป้าหมายที่ยืดหยุ่นและเน้นการสร้างสรรค์ อาจเลือกใช้ OKR หรืออาจจะใช้ทั้งคู่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรในที่สุด