OKR หมายถึงอะไร ?

OKR หมายถึงอะไร ?

          OKR คือตัวย่อของ Objectives and Key Results ซึ่งเป็นกระบวนการตั้งเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากในองค์กรและธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในวงการเทคโนโลยีและสตาร์ตอัพที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

                 - Objectives (เป้าหมาย) - กำหนดว่าองค์กรหรือทีมต้องการทำอะไรในช่วงเวลาที่กำหนด มักจะเป็นเป้าหมายที่มีความก้าวหน้าและท้าทาย เพื่อกระตุ้นให้ทีมทำงานที่มีทิศทางและความชัดเจน

                 - Key Results (ผลการดำเนินงานหลัก) - เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย (Objectives) ที่กำหนดไว้ จะเป็นตัวเลขหรือเปอร์เซ็นต์ที่ระบุขีดความสำเร็จ เพื่อให้ทีมหรือองค์กรสามารถติดตามและวัดผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน

          ความสำคัญของ OKR คือช่วยให้ทีมและองค์กรมุ่งหวังเป้าหมายที่สำคัญ และเน้นความสำเร็จของผลลัพธ์และความคืบหน้าที่เป็นที่สำคัญ โดยช่วยสร้างพื้นที่ในการทำงานที่มีสิ่งที่จำเป็นที่สุดเป็นตัวกำหนด และส่งเสริมให้ทีมทำงานร่วมกันในการให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่สำคัญในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด