การประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึงอะไร ?

การประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึงอะไร ?

          การประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการวัดและประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรโดยไม่ใช่จากภายในองค์กร มันเป็นวิธีหนึ่งที่องค์กรใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของตนเองในมุมมองที่เป็นกลาง โดยการประเมินคุณภาพภายนอกมักจะดำเนินการโดยบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ ซึ่งองค์กรต่าง สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้

การประเมินคุณภาพภายนอกมีขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วย:

         1. เลือกผู้ที่จะทำการประเมิน: การเลือกผู้ที่จะดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากตัวเลือกที่ถูกต้องและความเชี่ยวชาญของผู้ประเมินจะส่งผลต่อความถูกต้องและประสิทธิภาพของการประเมิน

          2. การเตรียมการประเมิน: การเตรียมคือการเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประเมิน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร เป้าหมายทางธุรกิจ และกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดเป้าหมายการประเมินที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ประเมินสามารถวัดค่าต่าง และเปรียบเทียบผลการประเมิน

          3. การดำเนินการประเมิน: ในขั้นตอนนี้ผู้ประเมินจะใช้เครื่องมือต่าง เพื่อรวบรวมข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์กับบุคลากรในองค์กร การสำรวจเอกสาร หรือการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจ

          4. การวิเคราะห์และประเมิน: ขั้นตอนนี้ผู้ประเมินจะวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมและประเมินคุณภาพภายนอกขององค์กร โดยใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

          5. การส่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะ: หลังจากที่ผู้ประเมินได้ทำการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้น จะต้องสร้างรายงานที่อธิบายผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงองค์กร รายงานเหล่านี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและการพัฒนาองค์กรในอนาคต

          การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับองค์กรในการตรวจสอบว่ามีการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงหรือไม่ นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรเข้าใจความต้องการของลูกค้าและทำให้เกิดการปรับปรุงในกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจสูงขึ้น