การประเมินความพึงพอใจงานราชการควรมีอะไรบ้าง

การประเมินความพึงพอใจงานราชการควรมีอะไรบ้าง

การประเมินความพึงพอใจของงานราชการสามารถมีหลายหัวข้อ ตัวอย่างของหัวข้อที่สามารถนำมาประเมินความพึงพอใจได้ ดังนี้:

1.   ความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการ: ประเมินว่าบริการของราชการเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสบายหรือไม่

2.   ความเร็วในการให้บริการ: ประเมินเวลาที่ใช้ในการดำเนินการและความรวดเร็วในการตอบสนอง

3.   ความถูกต้องและความชัดเจนของข้อมูล: ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ให้และความเข้าใจง่ายของข้อมูล

4.   มาตรการป้องกันการทุจริต: ประเมินการควบคุมและความใส่ใจในการป้องกันการทุจริตภายในราชการ

5.   ความเปิดเผยข้อมูล: ประเมินการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของกระบวนการดำเนินงาน

6.   การให้บริการที่เป็นมิตรและสุภาพ: ประเมินความสุภาพและความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ

7.   ความสามารถและความรู้ของเจ้าหน้าที่: ประเมินความสามารถและความรู้ของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ

8.   การแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียน: ประเมินความรวดเร็วและความถูกต้องในการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียน

9.   ความพึงพอใจทั่วไป: ประเมินระดับมาตรการความพึงพอใจทั่วไปของผู้รับบริการต่องานราชการ

10. ความน่าเชื่อถือของราชการ: ประเมินความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของราชการในการดำเนินงาน

11. ความสอดคล้องของนโยบายและขั้นตอน: ประเมินความสอดคล้องของนโยบายและขั้นตอนในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ

12. ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ: ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณของราชการ

13. การประเมินผลและการติดตามประสิทธิผล: ประเมินระบบการประเมินผลและการติดตามประสิทธิผลของงานราชการ

14. การสื่อสารกับประชาชน: ประเมินวิธีการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างราชการและประชาชน

15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: เสนอข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของราชการอย่างต่อเนื่อง