สำหรับงานบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการนั้นเป็นสิ่งสำคัญซึ่งระบบประเมินความพึงพอใจนั้น สามารถเป็นตัวช่วยที่จะใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดคุณภาพทางผลการดำเนินงาน หรือ KPI นั่นเอง โดยโรงพยาบาลนั้นจะถูกประกอบไปด้วยหลากหลายการบริการ และหลากหลายแผนก การที่มีระบบประเมินความพึงพอใจจะช่วยให้ทราบถึงผลงานและผลตอบรับจากผู้ใช้บริการเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ได้โดยตรง